Veelgestelde vragen

1. Wat is het doel van de Namens Nederland enquête?

Namens Nederland is een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. Namens Nederland is een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief en geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd. Wat willen de inwoners van Nederland voor de toekomst van Nederland?

In deze tijd van crisis heerst er veel onzekerheid en onduidelijk over hoe het morgen met ons zal gaan en wat we moeten doen na deze crisis. Met deze Namens Nederland starten we een dialoog met de inwoners van Nederland om zo een gezamenlijk toekomstbeeld en perspectief te ontwikkelen. We kijken daarbij naar wat we nu moeten doen en na de crisis.

In 2014 werd Namens Nederland voor de eerste keer gelanceerd. Meer dan 100,000 inwoners van Nederland hebben de enquête ingevuld. De resultaten lieten zien dat de inwoners van Nederland zeer bereid waren zich in te zetten voor een beter Nederland. Met name voor beter onderwijs, een vitalere samenleving (zorg) en veiligheid.

2. Waarom Namens Nederland?

Met de enquête gaan we op zoek naar de gezamenlijke ambitie van Nederland. Waar zijn we het over eens, juist nu?

Het lijkt soms dat we het niet eens zijn en het politiek landschap lijkt versnipperd. Uit de vorige enquête bleek echter al dat een zeer ruime meerderheid zich stevig wil inzetten voor een beter Nederland en dat we het grotendeels met elkaar eens zijn over wat er moet gebeuren. Bij elkaar opgeteld meer dan genoeg om een enorme impuls te geven aan wat bijna iedereen beter wil maken: onderwijs, zorg, en vitaliteit, veiligheid, ondernemerschap met banen en dat alles voor iedereen.

We houden een aangepaste enquête nu opnieuw, in deze crisistijd. Wat vindt Nederland belangrijk en waar willen met elkaar in investeren voor nu en in de toekomst?

3. Waarom doen jullie dit?

NL2025 had de overtuiging die kortweg omschreven kan worden als ‘het kan nog beter met Nederland’. Er is veel potentie in Nederland op maatschappelijk en economisch gebied. Er is meer mogelijk. Na een grote representatieve enquête (onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland) bleek dat 80% van de inwoners van Nederland dat gevoel ook heeft en ook bereid is daar wat aan te doen! Met die gedachte in ons achterhoofd, en gesterkt door de kracht van het “pay it forward” (Ik doe iets voor jou en jij doet weer iets voor een ander) -principe, is onze zoektocht om bij te dragen aan de toekomst begonnen. En die zoektocht gaat nog iedere dag verder. We willen niet afwachten hoe het in de toekomst zal gaan met Nederland; we willen nu iets doen om die toekomst te helpen realiseren.

4. Wie doen er mee?

Op onze site staan de namen van de aangesloten mensen (Op de site te vinden onder het kopje “Aanjagers”) Het is een groep mensen uit verschillende disciplines uit de samenleving, bijvoorbeeld: onderwijs, wetenschap, sport, cultuur, kunst en bedrijfsleven.

5. Wat is jullie doel?

We kunnen trots zijn op wat we als land hebben bereikt, het gaat over het algemeen goed met Nederland, maar als we naar de (nabije) toekomst kijken is het niet vanzelfsprekend dat wij en volgende generaties het net zo goed zullen hebben. Dat is zorgelijk, maar als we NU met elkaar aan de slag gaan –, dan kunnen we ervoor zorgen dat de toekomst voor alle inwoners van Nederland goed zal zijn. We zien mogelijkheden waarvoor we onze kennis, netwerk en middelen in willen zetten. Maar we kunnen het niet alleen, dus vragen we mensen om zich te verbinden aan die initiatieven en projecten die het verschil kunnen maken. Projecten die we ons er samen voor inzetten van grote impact kunnen laten zijn voor Nederland.

6. Wat vragen jullie nu eigenlijk van de mensen?

We vragen mensen zich in te zetten voor een beter Nederland. Bij NL2025 is dat op drie manieren mogelijk:

  • Steun ons gedachtegoed (pay it forward – stimuleer/inspireer de mensen zich in te zetten voor een beter Nederland.)
  • Steun een initiatief als dat mogelijk voor je is (specifieke vragen staan op de site)
  • Vraag steun voor je eigen initiatief – als het voldoet aan de gestelde voorwaarden.

7. Wat gebeurt er met de gegevens van de deelnemers?

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij deelnemers zelf aangeven opnieuw benaderd te willen worden voor een nieuwe Namens Nederland enquête en hiervoor zelf hun gegevens achterlaten.

8. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de enquête?

De uitkomsten zullen we via diverse kanalen wekelijks publiceren. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd.

9. Aan welke eisen moeten initiatieven dan voldoen?

Ze moeten vallen binnen één van de gestelde thema’s (excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving). NL2025 moet het eens zijn over het doel van elk initiatief, het mag bijvoorbeeld geen primair commercieel doel dienen. En ze moeten binnen afzienbare tijd met de middelen die voor handen zijn op grote schaal kunnen worden uitgevoerd en/of grote impact kunnen realiseren.

10. Zijn er bedrijven aan verbonden?

Iedereen die zich aansluit bij NL2025 doet mee op persoonlijke titel, je kan je dus niet als bedrijf of organisatie ‘aansluiten’ . Onder de aanjagers zijn naast bijvoorbeeld wetenschappers, sporters en kunstenaars ook mensen uit het bedrijfsleven. Zij proberen, net als alle betrokkenen, anderen onder andere te inspireren om ook een bijdrage te leveren aan de initiatieven die we steunen. Dat kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn, maar ook uit andere disciplines. We kijken vooral naar hoe we het initiatief zo impactvol mogelijk kunnen laten zijn.

11. Willen jullie een politieke partij worden?

Absoluut niet. We zijn goed in wat we doen en onze enige ambitie is bijdragen aan een betere toekomst voor Nederland. Een aantal van ons kan heel goed sporten, prachtige kunst maken, of bedrijven aansturen, organisaties leiden. Je kunt nooit op ons stemmen, je kunt alleen de projecten die wij voorstellen steunen of je op een andere manier inzetten voor een beter Nederland.

12. Jullie nemen zelf het heft in handen, vinden jullie dat de politiek/ de regering het niet goed doet?

We zijn er niet om een mening over de politiek uit te dragen. We hebben als NL2025 een idee over de toekomst van Nederland dat breed gedragen wordt door 80% van de inwoners van Nederland, en dragen daar graag een steentje aan bij. We werken samen met de politiek als dat nodig is om een projectdoel te bereiken. We verbinden ons op praktisch niveau met de overheid als dat nodig is.

13. Waarom moeten de projecten/initiatieven binnen bepaalde thema’s vallen?

We hebben onderzocht op welke thema’s inwoners van Nederland verbetering willen zien in de maatschappij EN waarvoor zij zich ook daadwerkelijk in willen zetten. Uit een grote enquête ‘Namens Nederland’ onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland blijkt dat 80% van de inwoners van Nederland zich in wil zetten voor onderwerpen binnen de volgende thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Onze organisatie heet NL2025, dus binnen tien jaar willen we aanzienlijke resultaten zien. Dan moet je nu die projecten aanpakken die de veel potentie hebben en de moeite waard zijn om op grote schaal te realiseren (dus schaalbaar zijn). Door juist die projecten te nemen die binnen thema’s vallen waarover de inwoners van Nederland het over eens zijn, vermijden we eindeloze discussies en kunnen we sneller resultaat boeken. En impact krijgen we vooral als we samenwerken.

14. Wie betaalt dit allemaal?

Ieder van ons draagt in zijn vrije tijd bij met persoonlijke inzet. We doen het allemaal op persoonlijke titel en zetten ons netwerk in om ‘om niet’ zaken voor elkaar te krijgen en vragen mensen en bedrijven om ons heen om ons te helpen: met hun kennis, financiële middelen en praktische inzet.

15. Hoe zit het met de representativiteit van de enquête?

Om ervoor te zorgen dat de resultaten een goed mogelijk afspiegeling vormen van de inwoners van Nederland wordt er gewogen op verschillende demografische factoren zoals leeftijd, provincie, werksituatie, branche en huishoudsamenstelling). Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Gouden Standaard’ van het CBS om de profielen van onze steekproef te corrigeren naar die van de Nederlandse bevolking. Zo wordt er gecorrigeerd voor een over- of onder representatie van bepaalde groepen (zoals ouderen, werklozen, alleenstaanden, enz.).

Voor de weging is gebruikt gemaakt van de zogenaamde RIM-methode. De weging wordt voor elke publicatie bijgewerkt. Bovendien als we rapporteren voor een bepaalde periode (bijv. afgelopen week) dan is er gewogen voor die periode.